Fet og Joranger sokneråd 2019 -2023


  • Prestevikar Trond Fr. Johansen 
  • Nina Kristin Høgi - leiar 
  • Asbjørn Peder Vinda - nestleiar  
  • Karen Johanne Moe - sekretær 
  • Kjellaug Urnes - kasserar / repr. Diakoniutvalet 
  • John Ingar Bukve - repr. Fellesrådet 
  • Ingeborg Nes - KN kontakt 
  • Else Marie Haug Toklum - 1. vara